Procedury

Procedura  ubiegania się o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Przygotowanie przez szkołę oceny opisowej dziecka/ucznia uwzględniającej analizę funkcjonowania oraz efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. trudności w funkcjonowaniu  ucznia opisane przez wychowawcę z uwzględnieniem wpływu przebiegu choroby oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia,
 2. opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem zawierającą informację na temat ograniczeń w zakresie możliwości udziału w zajęciach,
 3. formy dotychczas udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Uzyskanie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i wpływie przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia/dziecka (wydane przez specjalistę).
 2. Złożenie wniosku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej o badanie dziecka i wydanie opinii (w załączeniu dokumentacja szkolne i medyczna).
 3. Przeprowadzenie pełnej diagnozy na terenie poradni.
 4. Analiza wyników badań i przedłożonej dokumentacji.
 5. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku.

Procedury badania dzieci sześcioletnich i wydawania opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

 1. Diagnozę na terenie poradni przeprowadzają dwie osoby.
 2. Diagności zasięgają opinii wychowawcy dziecka. W przypadku braku opinii, odnotowujemy to w treści wydanego dokumentu.
 3. Należy dołączyć druk pediatryczny.
 4. Opinie będą wydawane na pisemny wniosek rodzica, po przeprowadzeniu  badań i dostarczeniu dokumentacji.
 5. Dzieciom, u których stwierdzono gotowość szkolną na wniosek rodzica może zostać wydana opinia w sprawie osiągnięcia gotowości szkolnej.
 6. W każdym roku zostanie sporządzona lista dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną i nie miały wydanej opinii w tej sprawie.
 7. Opinie będą wydawane od 1 kwietnia bieżącego roku.
 8. Opinie mogą być wydawanie do końca sierpnia bieżącego roku.

Procedury postępowania przy wydawaniu opinii o indywidualnym programie lub toku nauki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki)

1.  Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 • uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły występuje pisemnie do poradni w celu uzyskania opinii o indywidualnym programie lub toku nauki i dołącza kserokopię następujących dokumentów:

 • opinia rady pedagogicznej,
 • opinia wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego uczeń będzie realizował indywidualny program lub tok nauki,
 • dyplomów potwierdzających  szczególne osiągnięcia ucznia z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki (konkursy i olimpiady na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym),
 • świadectwa szkolnego z poprzedniego roku szkolnego lub wykazu ocen z I półrocza nauki w danym roku szkolnym.

4. Kryteria przyznanie pozytywnych opinii o indywidualnym ulub toku nauki:

 • ponadprzeciętny lub wysoki poziom inteligencji,
 • wybiórcze, szczególne uzdolnienia w danej  dziedzinie kierunkowej, przy co najmniej przeciętnych ogólnych możliwościach intelektualnych,
 • celujące wyniki w nauce przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki,
 • wysoka motywacja, ciekawość poznawcza,
 • dojrzałość emocjonalno-społeczna,
 • potwierdzenie osiągnięć w konkursach i olimpiadach:
 • szkoła podstawowa (kl.IV - VI) - laureaci konkursów powiatowych, wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych,
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - laureaci konkursów wojewódzkich, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia
w gimnazjum (od 01.09.2011 r.) lub w szkole ponadgimnazjalnej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy
w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:

 • Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wzór wniosku dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej (www.poradnia.kolbuszowa.pl) w zakładce „druki do pobrania”
 • Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
  w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
 • Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
 • Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
 • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej
  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej
 • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia
  o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje
  o tym szkołę.

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. Nr 228, poz. 1491)

,„ § 6a. (nowy tryb uzyskania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się);

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia”