Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992373 osób

Kadra

PRZYDZIAŁY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ

Elżbieta Mikołajczyk

MGR ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK (P.O. DYREKTOR, PEDAGOG SPECJALNY W ZAKRESIE

RESOCJALIZACJI, LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA, SURDOLOGOPEDA)


 • p.o. dyrektor,
 • praca organizacyjno-koordynacyjna,
 • przewodniczenie zespołom orzekającym,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna i surdologopedyczna,
 • realizowanie zadań we  współpracy z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo, a także pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
Dorota Frankiewicz

MGR DOROTA FRANKIEWICZ (PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY, TYFLOPEDAGOG)


 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • diagnoza i terapia tyflopedagogiczna,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • udział w zespołach orzekających.
 

Jolanta Bystrek

MGR JOLANTA BYSTREK (PSYCHOLOG)


 • orzecznictwo do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, udział w zespołach orzekających,
 • udzielanie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,  pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, z grup ryzyka …,
 • terapia grupowa dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych,
 • wspieranie rozwoju dzieci przedszkolnych na zajęciach grupowych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Dzikowiec.
Izabela Halat-Wójcicka

MGR IZABELA HALAT–WÓJCICKA (PSYCHOLOG,

SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI)


 • udział w zespołach orzekających,
 • pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi,
 • zajęcia grupowe „Trening pamięci”,
 • diagnoza predyspozycji i poradnictwo zawodowe,
 • prowadzenie zajęć  grupowych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem,
 • odpowiedzialność za gminę Niwiska,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli.

 

Marta Ludera

MGR MARTA LUDERA ( PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY,

LOGOPEDA, SURDOPEDAGOG)


 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • działalność profilaktyczna i informacyjna oraz koordynowanie WDN,
 • prowadzenie badań przesiewowych słuchu i mowy,
 • lider grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni,
 • prowadzenie treningu pamięci dla uczniów szkół podstawowych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Majdan Król.

poczekajlo3

MGR AGNIESZKA ANNA POCZEKAJŁO (PSYCHOLOG,

SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA RODZWOJU DZIECI)


 • diagnozowanie  poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli,
 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  w wieku 0-6r.ż.,
 • pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom,
 • prowadzenie grupy wsparcia rodziców małych dzieci,
 • prowadzenie warsztatów dla „Dobrych Rodziców”,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Cmolas.

 

Lucyna Marta Fitał

MGR JUSTYNA POMYKAŁA (PSYCHOLOG, SPECJALISTA W ZAKRESIE AUTYZMU)


 • diagnoza i terapia psychologiczna,
 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i terapia dzieci z autyzmem,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • prowadzenie zajęć  grupowych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem,
 • prowadzenie terapii EEG Biofeedback,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Raniżów.

 

Agnieszka Tyczka

MGR AGNIESZKA TYCZKA (PSYCHOLOG, MEDIATOR I NEGOCJATOR)


 • prowadzenie mediacji i negocjacji w środowisku dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie „Treningu Pewności Siebie”,
 • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, prowadzenie zajęć grupowych,
 • udział w zespołach orzekających,
 • terapia dzieci z zaburzeniami odżywiania i molestowanych seksualnie,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu trudności, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gminie Kolbuszowa.

 

marzena_selwa

MGR MARZENA SELWA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG,

SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI)


 • orzecznictwo do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, udział w zespołach orzekających
 • diagnoza i terapia dzieci oraz młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpraca, z dyrektorami przedszkoli, szkół, placówek lub rodzicami dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletnim uczniem niepełnosprawnym, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • pomoc dzieciom i młodzieży z wadą słuchu,
 • diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-6r.ż.,
 • grupa wsparcia dla rodziców małych dzieci,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Raniżów.
marta_wanat

LEKARZ  MEDYCYNY MARTA  WANAT (PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY )


 • udział w posiedzeniach zespołów orzekających,
 • diagnoza lekarska.
Beata Zasowska

MGR BEATA ZASOWSKA (PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY)


 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • udział w posiedzeniach zespołów orzekających,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć grupowych z dziećmi zdolnymi,
 • terapia grupowa dzieci nadpobudliwych, wspieranie rozwoju dzieci przedszkolnych na zajęciach grupowych,
 • odpowiedzialność za gminę Dzikowiec,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli.

Marta Zawadzka

MGR MARTA ZAWADZKA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG)


 • diagnoza i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • udział w zespołach orzekających,
 • współpraca, z dyrektorami przedszkoli, szkół, placówek lub rodzicami dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletnim uczniem niepełnosprawnym, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • interwencje w środowisku,
 • prowadzenie terapii EEG Biofeedback,
 • prowadzenie zajęć metodą W. Sherborn’e,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Majdan Król.
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

LUCYNA MARTA FITAŁ (SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY)


 • odpowiedzialność za sekretariat i rejestrację,
 • wykonywanie zadań biurowo-administracyjnych,
 • obsługa S.I.O., BAZA-3P,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • społeczny inspektor BHP.

ALICJA OPALIŃSKA  (REFERENT ADMINISTRACYJNY)


 • odpowiedzialność za sekretariat,
 • rejestracja,
 • wykonywanie zadań biurowo-administracyjnych.


Poza tym wszyscy pracownicy uczestniczą w spotkaniach, pogadankach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych na terenie szkół, placówek oraz innych instytucji.