Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 992357 osób

Formy pomocy

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców do korzystania z bezpłatnych usług Poradni w zakresie:

1.      diagnozy,

2.      terapii,

3.      doradztwa,

4.      orzecznictwa i opiniowania,

5.      profilaktyki.

Diagnoza

1.      psychologiczna,

2.      pedagogiczna,

3.      logopedyczna,

4.      preorientacji szkolnej i zawodowej. 

 

Orzecznictwo:

zespoły orzekające działające w poradni wydają orzeczenia o potrzebie :

1.      kształcenia specjalnego,

2.      zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

3.      indywidualnego nauczania,

4.      opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Wydajemy opinie dotyczące:

     -       gotowości szkolnej dziecka nie realizującego obowiązkowego rocznego przygotowania 

             przedszkolnego,

·         wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

·        odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

·        gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,

·        zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego,

·        dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,

·        dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki do indywidualnych potrzeb ucznia,

·        dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia,

·        dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia,

·        dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,

·        udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

·        przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

·        pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

·        zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania przez dziecko pracy lub nauki zawodu,

·        braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

·        objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,

·        inne opinie o przebadanych.

 

Doradztwo zawodowe:

1.      określenie predyspozycji przy wyborze szkoły i zawodu,

2.      pomoc w wyborze dalszego kształcenia i zawodu,

3.      porady dla nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci,

 

  Prowadzimy zespół samokształceniowy dla psychologów i pedagogów z Powiatu Kolbuszowskiego organizując cykliczne spotkania. Serdecznie zapraszamy do udziału (kontakt telefoniczny
17 2271-156,  lider - p. Marta Ludera).